Vyplněním příslušných údajů ve formuláři na www.financnispravci.cz uděluji společnosti PFP s.r.o. a dalším spolupracujícím společnostem (bližší popis viz níže) souhlas k tomu, aby využívaly mnou uvedeného telefonického, případně emailového, kontaktu na mou osobu za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, týkajících se nabízených či souvisejících služeb.
 
Současně tímto dávám souhlas, aby PFP s.r.o. zpracovávala ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, mnou poskytnuté osobní údaje, a to za účelem zprostředkování mnou požadovaných služeb. Za stejným účelem souhlasím i s předáním těchto osobních údajů spolupracujícím společnostem, mají-li se podílet na zprostředkování mnou požadované služby, jakož i příslušným poskytovatelům služeb za účelem vypracování nabídky a uzavření příslušné smlouvy. 
 
Tento souhlas uděluji do odvolání.
 
PFP s.r.o.:
PFP s.r.o., IČO: 25918184 , se sídlem Liberec, Frýdlantská 210/12, PSČ 46001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, odd. C, vl. 17808
 
Spolupracující společnosti:
RENOMIA, a. s., IČO 48391301, se sídlem Holandská 874/8, Štýřice, 639 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. B, vl. 3930,
Britanika Holding a.s., IČO 03149013, se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 19836,
WI-ASS ČR s.r.o., IČO 48392405, se sídlem Olomouc, Ostružnická 362/3, PSČ 77900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 11022,
eCENTRE, a.s., IČO 27149862, se sídlem Argentinská 286/38, Holešovice, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 9339;
 
Poskytovatelé služeb:
např. příslušné pojišťovny v případě pojištění
 
Poučení o právech subjektu údajů
Subjekt údajů je oprávněn v rozsahu stanoveném zákonem o ochraně osobních údajů požádat správce údajů o informaci týkající se zpracování poskytnutých osobních údajů.
 
Obsahem informace o zpracování osobních údajů bude vždy sdělení o:
  • účelu zpracování osobních údajů;
  • osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informacích o jejich zdroji;
  • povaze automatizovaného systému zpracování osobních údajů v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování;
  • příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů.
Správce údajů je povinen poskytnout subjektu údajů informaci bez zbytečného odkladu. Správce údajů má právo požadovat za poskytnutí takové informace přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 
Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce údajů nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, je oprávněn požadovat:
  • vysvětlení;
  • odstranění takto vzniklého závadného stavu. Subjekt údajů může požádat zejména o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Správce údajů nebo zpracovatel osobních údajů odstraní neprodleně závadný stav, je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou.
 
Subjekt údajů je rovněž oprávněn obracet se v souvislosti se svým právem přístupu k informacím a osobním údajům, právem na opravu osobních údajů, jakož i dalšími právy stanovenými zákonem o ochraně osobních údajů přímo na zpracovatele osobních údajů, jímž je zpracování osobních údajů prováděno.
 
Subjekt údajů má právo kdykoliv obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 
Poskytnutím souhlasu klient potvrzuje, že byl seznámen se svými právy vyplývajícími ze zákona o ochraně osobních údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů.
 
Odvolání souhlasu
Klient může kdykoliv odvolat souhlas udělený za účelem kontaktování klienta v souvislosti se zasíláním obchodních sdělení o dalších nabízených finančních službách a produktech. Odvolání může klient provést písemným oznámením doručeným společnosti PFP s.r.o.
 

Webdesign by Lewest.cz